Betalingsvormen bij internationaal zakendoen

Deze informatie is geplaatst door KVK

Bij internationaal zakendoen is het verkrijgen van zekerheid van groot belang. Een exporteur verlangt zekerheid van betaling en een importeur van tijdige levering van juiste goederen. Er zijn diverse bancaire oplossingen om de risico’s van non-betaling en non-levering te beperken.

Op welke manier betaling plaatsvindt hangt vooral af van de mate van vertrouwen tussen zakenpartners. Doet u voor het eerst zaken met elkaar, dan heeft u automatisch meer behoefte aan zekerheid. Ook de branchegewoontes en overheidsmaatregelen kunnen van invloed zijn op de keuze van de betalingsvorm. Informeer daarom bij uw bank wat de gebruikelijke betalingsvorm is in het land waarmee u zakendoet.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van betalingsvormen:

Blanco betalingen

  • Blanco betaling voor levering ofwel vooruitbetaling geeft de exporteur zekerheid dat hij wordt betaald. De importeur heeft echter geen zekerheid dat de goederen geleverd worden.
  • Blanco betaling na levering ofwel open account. De exporteur factureert op het moment van levering en spreekt met de importeur af binnen welke termijn het verschuldigde bedrag moet worden overgemaakt. De importeur beschikt over de goederen, maar de exporteur loopt het risico dat hij niet wordt betaald.

Betaling met cheques

Een cheque is een betalingsbelofte van de importeur. De exporteur levert de cheque ter afhandeling in bij zijn bank om betaald te worden.

Deze betalingsvorm is ook niet zonder risico. Wanneer de importeur onvoldoende geld op zijn rekening heeft staan of de cheque blijkt vals, dan kan de bank het betaalde bedrag weer bij de exporteur terugvorderen. Vanwege de fraudegevoeligheid verwerken bepaalde banken geen cheques meer. Informeer daarom altijd bij uw bank naar de mogelijkheden of alternatieven.

Bankgarantie

Een bankgarantie is eigenlijk geen betalingsvorm, maar een zekerheidsstelling. Een bankgarantie zorgt er namelijk voor dat een exporteur wordt betaald indien een importeur zijn financiële verplichting niet nakomt. De bank van de importeur stelt zich dan garant. Andersom kan een importeur een financiële vergoeding ontvangen indien een exporteur niet volgens afspraak kan leveren. Dan stelt de bank van de exporteur zich garant.

Er zijn twee betalingsvormen die een ruimere strekking kennen dan de bankgarantie: het documentair incasso en het documentair krediet (letter of credit). Bij deze twee vormen wordt het nakomen van de betalingsverplichting door de importeur gekoppeld aan het nakomen van verplichtingen door de exporteur (zoals het overhandigen van belangrijke handelsdocumenten).

Meer informatie over bankgarantie

Documentair Incasso

Een documentair incasso geeft meer zekerheid aan zowel de exporteur als importeur. Een exporteur verzoekt zijn bank een documentair incasso te openen en overhandigt de benodigde handelsdocumenten (bijv. vervoersdocumenten, factuur, verzekeringspolis en oorsprongsdocumenten). De bank stuurt deze documenten vervolgens naar de bank van de importeur. De importeur heeft deze documenten nodig om te kunnen beschikken over de goederen. De bank van de importeur verstrekt deze documenten alleen nadat de importeur instructie tot betaling heeft gegeven (of belooft te betalen op de vervaldag).

Deze betalingsvorm geeft de leverancier in ieder geval meer zekerheid dat er betaald wordt en de importeur meer zekerheid dat de goederen worden geleverd. Echter biedt het documentair incasso geen harde garantie dat er betaald wordt (bijvoorbeeld indien de importeur de documenten niet accepteert of niet aan zijn financiële verplichting kan voldoen. Nadeel is in betreffend geval dat de goederen reeds zijn verscheept). Het documentair incasso biedt veelal uitkomst als partijen elkaar niet goed kennen.

Het documentair incasso kent twee vormen .

  • D/P: documents against payment: de importeur ontvangt de documenten op het moment dat hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
  • D/A: documents against acceptance: de importeur kan pas over documenten beschikken nadat deze de bijbehorende wissel heeft geaccepteerd. De wissel is een document waarmee de importeur zich verplicht om betaling te voldoen op de aangegeven vervaldag.

L/C: letter of credit

Ook wel documentair accreditief of documentair krediet genoemd. Dit is de meest betrouwbare, maar relatief ook de duurste betalingswijze. Daarom wordt een L/C vaak gebruikt bij grotere transacties. De importeur opent een L/C bij zijn bank. Zodra de exporteur voldoet aan de opgenomen voorwaarden in het L/C (aanbieden van voorgeschreven handelsdocumenten), verbindt de bank van de importeur zich ertoe het verschuldigde bedrag te voldoen. De exporteur is daarmee niet afhankelijk van de bereidwilligheid van de importeur om te betalen, maar heeft de zekerheid van de bank van de importeur.

De bank van de exporteur kan onder voorwaarden ook bereid zijn om de financiële afhandeling op zich te nemen. De exporteur krijgt dan door zijn eigen bank uitbetaald als aan de voorwaarden in het L/C wordt voldaan. Omdat de bank van de exporteur in deze situatie de risico’s overneemt (commerciële risico’s en het risico van insolventie op de bank van de importeur en landenrisico) heeft de exporteur nog meer zekerheid van betaling. Dit wordt een geconfirmeerd L/C genoemd.

Er zijn diverse soorten Letters of Credit, informeer bij uw bank naar de mogelijkheden.

  • Voordelen van het L/C: betalings- en leveringszekerheid.
  • Nadelen van het L/C: naleving van de gestelde voorwaarden en relatief hoge kosten.

Handige links

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.