Contracten en overeenkomsten afsluiten

Als ondernemer sluit u regelmatig contracten met klanten en opdrachtgevers. Als u bijvoorbeeld een dienst gebruikt, iets (ver)koopt of iets (ver)huurt. Voor alle partijen zijn er rechten en plichten. Lees waar u mee te maken krijgt als u een contract afsluit.

Wat is een overeenkomst of contract?

Een contract is een afspraak tussen 2 of meer partijen. Sluit u een contract, dan moet u een bepaalde prestatie leveren of u heeft recht op een prestatie. Een ander woord voor een contract is een overeenkomst. Daarnaast komt de term overeenkomst van opdracht ook voor. 

Wie kan een contract opstellen of tekenen?

Een natuurlijk persoon of het bestuur van een rechtspersoon (zoals een bv) kan een contract opstellen of ondertekenen. Om een geldig contract af te sluiten moet u handelingsbekwaam zijn. Dat betekent dat u 18 jaar of ouder bent of niet onder toezicht (curatele) staat. In dat geval kunt u niet uw eigen zaken regelen. In het Centraal Curatele- en bewindregister kunt u opzoeken of iemand onder curatele staat.

Contracten en minderjarigen

Personen onder de 18 kunnen alleen een contract sluiten met toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder. Bij aankopen die passen bij de leeftijd, mag u ervan uitgaan dat de ouder toestemming heeft gegeven. Blijkt dit later niet zo te zijn, dan mag de ouder het contract ongedaan maken. 

De rechter kan minderjarigen vanaf 16 jaar bevoegd verklaren voor bepaalde handelingen. Zoals het sluiten van contracten. Dit heet handlichting.

Hoe sluit u een contract?

Een overeenkomst kunt u op verschillende manieren maken. Spreekt u in een gesprek iets af? Dan is dat een geldig contract, net zoals een afspraak op papier. Op het moment dat uw klant akkoord gaat met uw aanbod heeft u een contract. Er zijn uitzonderingen, zoals bij de (ver)koop van een huis. Ook een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet op papier worden vastgelegd. 

U kunt het beste de afspraken op papier vastleggen en samen met uw klant tekenen. Dan kunt u later bewijzen welke afspraken u heeft gemaakt.  

Wat staat er in een contract?

Het belangrijkste in het contract is de beschrijving van uw product of dienst, de prijs ervan en het akkoord van de klant. Verder staan er vaak afspraken in over de:

 • looptijd van het contract
 • opzegtermijn
 • levering
 • gevolgen als een partij zich niet aan het contract houdt
 • betalings- en incassotermijn
 • garantie
 • onderhoudsverplichtingen
 • afhandeling van geschillen

De afspraken in het contract moeten goed zijn voor u en uw klant en u moet zich aan de wettelijke regels houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor een koopcontract met consumenten.

 Wanneer is een contract ongeldig?

Een overeenkomst is ongeldig of kan worden teruggedraaid als:

 • een partij jonger dan 18 jaar is of onder curatele staat
 • de persoon geen toestemming heeft om voor de organisatie of het bedrijf beslissingen te nemen
 • de inhoud van de overeenkomst in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, of de redelijkheid en billijkheid
 • er sprake is van dwaling. Bijvoorbeeld als een partij een verkeerde indruk had van een product en op grond hiervan de overeenkomst aanging
 • de overeenkomst is aangegaan onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden

Algemene voorwaarden

Een speciaal onderdeel van overeenkomsten zijn algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn extra afspraken die onderdeel uitmaken van de overeenkomst die u afsluit. U kunt ze vaker gebruiken en hoeft niet voor elke verkoop nieuwe voorwaarden af te spreken. Dat scheelt tijd en moeite. U moet in de overeenkomst duidelijk verwijzen naar deze voorwaarden. En uw klant moet ze makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld op uw website.

Voorbeelden van soorten contracten en overeenkomsten

Er zijn veel verschillende soorten contracten en overeenkomsten:

 • U sluit een koopovereenkomst als u producten verkoopt of diensten levert.
 • Als een overheidsorganisatie u een opdracht gunt, sluit u een aanbestedingsovereenkomst.
 • In een franchiseovereenkomst maakt u afspraken met de eigenaar van een naam en ondernemingsconcept.
 • Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werknemer en een werkgever waarin afspraken over het werk staan.
 • Met een geheimhoudingsovereenkomst beschermt u informatie die niet bekend mag worden.
 • In een leasecontract legt u afspraken vast over de financiering van bedrijfsmiddelen.
 • In een huurcontract legt u afspraken vast over de (ver)huur van een bedrijfsruimte.
 • Als u samen met anderen een bedrijf wilt starten, bijvoorbeeld een vof of maatschap, kunt u de afspraken vastleggen in een overeenkomst.
 • U sluit een consignatieovereenkomst af met de verkoper van uw producten als u de eigenaar blijft tot deze zijn verkocht.

Onderzoek of uw handelspartner tekenbevoegd is

Mensen die tekenbevoegd zijn mogen namens de onderneming contracten tekenen of bepaalde handelingen uitvoeren. Het is belangrijk dat degene met wie u een contract afsluit dit mag doen. Anders kan het contract ongeldig zijn. Iemand kan volledig tekenbevoegd zijn, of alleen voor bepaalde zaken mogen tekenen. Iemand mag dan bijvoorbeeld alleen contracten tot een bepaald bedrag tekenen.

Lees hoe u checkt wie er tekenbevoegd is op KVK.nl.

Trek u niet zomaar terug tijdens onderhandelingen

Tijdens het onderhandelen is er nog geen overeenkomst. Maar onderhandelingen zijn niet altijd zonder gevolgen. Hoe verder u in het proces komt en hoe meer afspraken er gemaakt worden, hoe meer beide partijen erop mogen vertrouwen dat de overeenkomst wordt gesloten. Dan mag u zich niet zomaar terugtrekken. Anders moet u misschien een vergoeding betalen.

Niet nakomen van een contract

Als uw contractpartner de afspraken niet nakomt, zich terugtrekt of niet meer van zich laat horen, dan kunt u hulp inschakelen. Voor informatie en (juridisch) advies kunt u terecht bij verschillende personen en instanties.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.