Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)

Deze informatie is geplaatst door KVK

Voor Europese samenwerkende bedrijven

Bedrijven uit de EU (of met een dochtermaatschappij in de EU) kunnen een Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) oprichten om samen hun economische activiteiten te ontwikkelen of verbeteren. Bijvoorbeeld door middelen, activiteiten en vakkennis samen te brengen. Winst behalen voor de EESV zelf kan geen doel zijn. Daarom mag een EESV: 

 • geen zeggenschap hebben over de samenwerkende bedrijven
 • geen houdstermaatschappij zijn van de ondernemingen die lid zijn
 • niet meer dan 500 werknemers in dienst hebben
 • geen lid zijn van een ander EESV 

Oprichting

Voor de oprichtingsovereenkomst is een onderhandse of (bij voorkeur) notariële akte nodig. Hierin staan de volgende zaken:

 • naam van het samenwerkingsverband, voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'Europees Economisch Samenwerkingsverband' of 'EESV'
 • plaats van de zetel
 • het doel van het EESV
 • naam, handelsnaam of de benaming, rechtsvorm, woonplaats of de zetel van elk van de leden. Staat een lid ingeschreven in een handelsregister? Dan moet ook het bijbehorende nummer en de plaats van inschrijving in de akte staan.
 • duur van het samenwerkingsverband. Als er geen duur is bepaald, dan is het EESV voor onbepaalde tijd aangegaan.   

Inschrijving Handelsregister

Een EESV die in Nederland is gevestigd, is een rechtspersoon. In andere EU-landen kan dit anders zijn, omdat de wetgeving per land verschilt. Voor een in Nederland gevestigde EESV is inschrijving in het Handelsregister verplicht. 

Bestuur

Een EESV kent minstens 2 organen: de gezamenlijk handelende leden en bestuurder(s). De bevoegdheden staan in de oprichtingsovereenkomst. In principe heeft elk lid 1 stem. Bepaalde leden mogen meer stemmen hebben, maar geen enkel lid mag de meerderheid hebben. Zowel natuurlijke personen (individuen) als rechtspersonen mogen een in Nederland gevestigde EESV besturen.

Winstverdeling

De verdeling van winst en verlies verloopt volgens de afspraken in het samenwerkingscontract, of anders in gelijke delen. Het is verstandig om in de samenwerkingsovereenkomst bepalingen op te nemen over:

 • Het vaststellen van de jaarrekening.
 • Het moment waarop de leden aanspraak hebben op de winstuitkering of verlies moeten aanzuiveren.   

Aansprakelijkheid

Alle leden van een EESV kunnen hoofdelijk aansprakelijk zijn met hun privé-vermogen voor alle schulden naast het EESV. Schuldeisers van individuele leden kunnen niet terecht bij het vermogen van het EESV. Schuldeisers van het EESV kunnen wel terecht bij het vermogen van de leden, als het vermogen van het EESV onvoldoende is.

Belastingen

Het resultaat van een EESV is alleen bij de leden belastbaar, via de inkomstenbelasting (natuurlijke personen) of vennootschapsbelasting (rechtspersonen). Het EESV betaalt zelf geen vennootschapsbelasting. 

Sociale zekerheid

In sommige gevallen moet een EESV loonbelasting en premies volksverzekeringen afdragen voor natuurlijke personen die lid zijn van het samenwerkingsverband. In hoeverre dit zo is, hangt af van de positie die zij in hun eigen bedrijf hebben.  

In- en uittreden leden

De leden beslissen over toetreding van nieuwe leden. Nieuwe leden zijn in principe ook aansprakelijk voor de schulden van vóór hun toetreden. Een lid kan alleen uit het EESV treden met inachtneming van de bepalingen van de oprichtingsovereenkomst, of (als deze er niet zijn) met unanieme goedkeuring van de overige leden. Ook kan een lid uittreden met een gegronde reden. Uitsluiting van een lid kan: 

 • vanwege in de oprichtingsbijeenkomst vermelde redenen
 • bij ernstig tekortschieten in de verplichtingen
 • als de werking van het samenwerkingsverband ernstig is verstoord of dreigt te verstoren

Uitsluiting kan alleen via een beslissing van de rechter op gezamenlijk verzoek van de meerderheid van de overige leden (tenzij de oprichtingsovereenkomst anders bepaalt). Een lid-natuurlijk persoon houdt ook op lid te zijn van een samenwerkingsverband bij overlijden of door niet te voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor deelneming aan een EESV. 

Downloads

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.