Oproepkracht aannemen met min-maxcontract

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een min-maxcontract is een arbeidscontract voor oproepkrachten. U bepaalt samen met uw werknemer het minimaal en het maximaal aantal uren op basis van oproep. Voor het afgesproken minimaal aantal uren moet u altijd loon betalen.

Ken de regels voor oproepkrachten

Bij een min-maxcontractgelden net zoals bij andere arbeidscontracten wettelijke regels. Bijvoorbeeld voor:

  • de oproeptermijn
  • het recht op loon bij een afzegging
  • het recht op een contractaanbod van een aantal vaste uren na een oproepcontract van 12 maanden

Lees de algemene regels voor oproepkrachten.

Houd u aan de arbeidsvoorwaarden

Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst. Hierin staan de afspraken tussen u en de werknemer zoals werktijden, loon en vakantiedagen Een oproepkracht heeft recht op dezelfde goede arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers.

Maak duidelijke afspraken over het aantal uren

Een min-maxcontract is een vast of tijdelijk contract voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren. U spreekt ook af hoeveel uur iemand maximaal oproepbaar is. Uw oproepkracht moet werken tot het afgesproken maximum aantal oproepbare uren.

Betaal loon naar het aantal uren

Betaal uw oproepkracht altijd voor het totaal aantal uren dat hij werkt. Voor het minimaal aantal uren, oftewel garantie-uren, betaalt u uw oproepkracht altijd loon. Voor de uren boven de garantie-uren betaalt u alleen loon over de uren die de oproepkracht heeft gewerkt, en - bij een niet tijdige afzegging of wijziging - over de uren van de oproep. Dit geldt alleen voor de eerste 6 maanden.

Betaal na 6 maanden het loon altijd door

Na 6 maanden geldt de doorbetalingsverplichting. Uw werknemer heeft recht op loon als u hem wel oproept maar hij niet aan het werk kan door iets dat onder uw eigen risico valt. Bijvoorbeeld doordat apparatuur niet werkt.

In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Bijvoorbeeld als u een werknemer vervangt bij ziekte. In dat geval heeft de oproepkracht recht op uitbetaling van de uren die hij opgeroepen is (waarbij u rekening houdt met het minimum). Check de voorwaarden hiervoor in uw cao.

Betaal bij iedere oproep minimaal 3 uur

U moet uw oproepkracht minimaal 3 uur loon per oproep betalen. Dus ook als het maar voor 1 of 2 uur nodig was. Maar er zijn wel voorwaarden voor het uitbetalen van minimaal 3 uur:

  • U heeft gekozen voor een contract voor minder dan 15 uur per week en geen afspraken gemaakt over de werktijden.

OF

  • Er is sprake van een oproepovereenkomst.

Zorg voor doorbetaling bij ziekte

Uw oproepkracht heeft recht op doorbetaling bij ziekte. Bij een min-maxcontract betaalt u 70% over de garantie-uren. Als dat bedrag lager is dan het minimumloon, dan moet u het aanvullen tot het minimumloon. Loopt het contract af, dan kan uw werknemer een uitkering aanvragen via UWV.

Houd rekening met vakantiedagen

Ook bij een min-maxcontract heeft uw werknemer recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Per jaar is dat 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als uw opoepkracht bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar. In een cao kan de opbouw van vakantiedagen afwijken.

Bewaak het aantal uren dat uw oproepkracht voor u werkt

Als uw oproepkracht structureel overwerkt, kan hij het arbeidscontract laten aanpassen. Hij doet dan een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Daarbij geldt het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden.

Hij mag dan van u eisen dat u zijn min-maxcontract omzet naar een contract met een hoger vast aantal uren per week. Wilt u dat niet? Dan moet u kunnen aantonen dat het hier om iets tijdelijks ging. Bijvoorbeeld met schriftelijke afspraken, of een dienstrooster waaruit blijkt dat het om een piekperiode gaat.

Houd u aan het ontslagrecht

U mag een min-maxcontract niet zomaar beëindigen. Voor ontslag moet u zich houden aan de volgende regels:

  • Een tijdelijk min-maxcontract eindigt op de afgesproken datum.
  • Voor het opzeggen van een contract voor onbepaalde tijd moet u zich aan de regels van het ontslagrecht houden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.